You are currently viewing The Web Content Accessibility Guidelines – czy dotyczy to mojej strony www ?

The Web Content Accessibility Guidelines – czy dotyczy to mojej strony www ?

 • Post author:

Prowadzisz biznes z wykorzystaniem strony www lub aplikacji mobilnej? Znasz swoich klientów i ich zwyczaje zakupowe?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak korzystają ze stron internetowych osoby niewidome i niepełnosprawne? Standardowe czynności, które wykonujemy na co dzień w Internecie są dla osób niepełnosprawnych utrudnione lub nawet niedostępne. Właśnie dlatego tak istotne są kryteria WCAG dla serwisów cyfrowych. Wykonanie przelewu bankowego, znalezienie informacji na stronach urzędowych czy zarezerwowanie online wizyty lekarskiej zajmuje chwilę, ale tylko wtedy, gdy strona jest dostępna. Co to oznacza w praktyce? To, że strona posiada odpowiednie funkcje umożliwiające poruszanie się po niej każdemu z użytkowników, również osobom z niepełnosprawnością.

The Web Content Accessibility Guidelines to wytyczne dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych czy instytucji finansowych odnośnie zasad określających dostosowanie stron i aplikacji mobilnych. W Polsce 4 kwietnia 2019 została uchwalona ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. 2019 poz. 848  , która wprowadza obowiązek umieszczenia na stronach instytucji publicznych deklaracji dostępności. Brak deklaracji skutkuje karą pieniężną. Co więcej, ta ustawa określa też kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji odnośnie monitorowania i przestrzegania dostępności cyfrowej. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA. Zostały one dokładnie opisane w tabeli dołączonej do ustawy.

Kogo dotyczy obowiązek dostosowania stron internetowych?

Ustawa nakłada obowiązek dostosowania stron i aplikacji mobilnych na podmioty publiczne, takie jak:

 • Jednostki sektora finansów publicznych
 • Państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
 • Niektóre osoby prawne, np. finansowane ze środków publicznych w 50%, i inne
 • Niektóre organizacje pozarządowe – przede wszystkim związane z ochroną zdrowia m.in. osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
 • NGO korzystające z dotacji unijnych

Ustawa nie nakłada obowiązku posiadania strony www czy aplikacji mobilnej. Dotyczy jednostek, które już je posiadają lub planują ich utworzenie.

Nawet jeśli wdrożenie WCAG nie jest obowiązkowe w przypadku Twojego biznesu, warto rozważyć wykorzystanie tych standardów. Mając stronę dostępną dla wszystkich użytkowników, możesz dotrzeć do większej grupy odbiorców, zwiększyć konkurencyjność na rynku oraz znaleźć potencjalnie nowych klientów. To również świetnie wpisze się w Twoją strategię odpowiedzialnego biznesu (CSR – corporate social responsibility)!

Wdrożenie standardów WCAG

W momencie tworzenia nowej strony wdrożenie standardów dostępności nie stanowi problemu ani nie wpływa na wzrost kosztów. Strona czy aplikacja może być zarówna dostępna, jak i funkcjonalna i atrakcyjna wizualnie. Wycena wykonania takiej strony zależy od wybranej technologii i rozwiązań, a zaprojektowanie odpowiednich funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych nie wiążę się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku dostosowania istniejącej strony lub aplikacji. Rozpoczyna się od audytu, czyli od zbadania problemów dostępności i określeniu potrzebnych zmian.

Na podstawie audytu planowana jest wycena przebudowy strony lub aplikacji. W niektórych przypadkach może się okazać, że cena dostosowania serwisów internetowych przewyższy koszt zaprojektowania nowej, dostępnej strony.

WCAG zawiera 49 formalnych kryteriów dostępności uporządkowanych zgodnie z 4 zasadami:

 • Postrzegalność
 • Funkcjonalność
 • Zrozumiałość
 • Kompatybilność

Strona lub aplikacja podmiotu publicznego musi spełniać te standardy, aby została oceniana jako dostępna. Oznacza to, że nie ma możliwości zainstalowania specjalnej wtyczki czy dodatku, który sprawi, że strona będzie spełniała kryteria dostępności.

Zgodnie z ustawą obowiązek posiadania dostępnej strony i aplikacji mobilnej został nałożony głównie na podmioty publiczne. Jednak warto zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania również przypadku przedsiębiorstw komercyjnych. Zakupy w Internecie, zamawianie jedzenia przez aplikację mobilną czy rezerwacja biletów do kina to usługi, które powinny być dostępne dla wszystkich. Dla firm to szansa na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku i duży krok w stronę rozwijania odpowiedzialności biznesowej (CSR).

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami poprzez wsparcie@nexio.pl

[ENG]

The Web Content Accessibility Guidelines  – does this apply to my website?

Do you run a business using a website or a mobile application? Do you know your customers and their purchasing habits?

Have you ever wondered how blind and disabled people use websites? Standard activities that we perform on a daily basis on the Internet are difficult or even inaccessible for people with disabilities. That is why WCAG criteria for digital services are so important. It takes a moment to make a bank transfer, find information on official websites or book a doctor’s appointment online, but only if the website is accessible. What does this mean in practice? The fact that the website has appropriate functions that enable each user, including people with disabilities, to navigate through it.

The Web Content Accessibility Guidelines WCAG: a step towards accessibility

The Web Content Accessibility Guidelines are guidelines for enterprises, local government units and financial institutions regarding the rules governing the adaptation of websites and mobile applications. In Poland, on April 4, 2019, the Act on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities was passed – Journal of Laws 2019 item 848, which introduces the obligation to place a declaration of accessibility on the websites of public institutions. Failure to declare will result in a fine. Moreover, this act also defines the powers of the Ministry of Digitization regarding the monitoring and compliance with digital accessibility. Digital accessible means compliance with the requirements of WCAG 2.1. AA. They were described in detail in the table attached to the act.

Who is required to adapt websites?

The act imposes the obligation to adapt websites and mobile applications to public entities, such as:

 • Units of the public finance sector
 • State organizational units
 • Certain legal entities, for ex. 50% publicly funded and others
 • Some non-governmental organizations – mainly related to health protection, incl. people with disabilities and retirement age
 • NGOs benefiting from EU funds

The act does not require a website or a mobile application. Applies to units that already have them or plan to create them.

Even if the implementation of WCAG is not mandatory for your business, it is worth considering using these standards. By having a website accessible to all users, you can reach a larger audience, increase your competitiveness in the marketplace, and find potential new customers. It will also fit perfectly into your corporate social responsibility (CSR) strategy!

Implementation of WCAG standards

When creating a new website, the implementation of accessibility standards is not a problem and does not increase costs. A website or application can be both accessible and functional and visually attractive. The valuation of the implementation of such a website depends on the selected technology and solutions, and designing appropriate functionalities for people with disabilities does not involve additional costs.

The situation is more complicated when you customize an existing website or application. It begins with an audit, that is, by examining accessibility problems and determining the necessary changes.

Based on the audit, a valuation of the website or application reconstruction is planned. In some cases, it may turn out that the cost of adapting websites will exceed the cost of designing a new, accessible website.

WCAG contains 49 formal accessibility criteria ordered according to 4 principles:

 • Perceivability
 • Operability
 • Understandability
 • Robustness

A public entity website or application must meet these standards to be assessed as accessible. This means that it is not possible to install a special plug or add-on that will make the website meet the accessibility criteria.

Pursuant to the Act, the obligation to have an accessible website and mobile application was imposed mainly on public entities. However, it is worth considering the implementation of this solution also in the case of commercial enterprises. Online shopping, ordering food via a mobile application or booking cinema tickets are services that should be available to everyone. For companies, it is an opportunity to increase their competitiveness on the market and a big step towards developing business responsibility (CSR).

If you would like to get more information, contact us by wsparcie@nexio.pl